Visie en missie van de school

Visie

De Grote Beer is een moderne dorpsschool in Duivendrecht voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het is een fijne school waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen en ieder talent benut wordt. Voor ons is elk kind een ster die mag stralen. Dit doen we door te werken met een duidelijke structuur én ruimte te bieden voor elk kind.

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.

De Grote Beer leert kinderen om te gaan met waarden die van groot belang zijn in de samenleving, zoals tolerantie, respect en solidariteit. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Onderwijs geven gaat namelijk verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven.

De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing. Onze school respecteert deze verschillen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt.

Missie

Op De Grote Beer proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op De Grote Beer veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

We werken vanaf groep 5 geleidelijk toe naar een weektaak. Dit betekent dat de kinderen werk krijgen voor een hele week, waar zij iedere dag een bepaalde tijd aan kunnen werken. Het systeem van de weektaak stimuleert de zelfstandigheid en biedt de mogelijkheid rekening te houden met verschillen die tussen leerlingen bestaan. Naast de weektaak worden er ook lessen gegeven aan alle kinderen samen (klassikale lessen).

Deze gecombineerde aanpak (oftewel: de weektaak, en de klassikale lessen) leidt tot een samengaan van efficiënt lesgeven met aandacht voor het individuele kind, waarbij de zelfstandigheid wordt gestimuleerd.